Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO działa od 1 października 2015r.

 Jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach pod nr 31/2015 z dnia 21.09.2015 r

 

 Głównym celem pracy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EDUCO jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz
 dzieci i młodzieży.
Do zadań szczegółowych Poradni należy :
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

 


Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, honorowanych przez przedszkola i szkoły, w następujących sprawach:

 •    przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,
 •    odroczenia obowiązku szkolnego,
 •    spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą,
 •    objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce, 
 •    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 
     specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 •    zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 •    dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego
     do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 •    dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami
     w uczeniu się,
 •    dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami
     w uczeniu się.

 

Podstawy prawne

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',