Standard I

POLITYKA: EDUCO Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach ustanowiła i wprowadziła w życie politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

1. Polityka dotyczy całego personelu niezależnie od pełnionej funkcji i sposobu zatrudnienia.
2. Organ zarządzający zatwierdził politykę placówki, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada dyrektor poradni lub wyznaczona przez niego osoba. Dyrektor wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji polityki przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Jej rola, zadania oraz zasady postępowania są jasno określone.
3. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem jasno i kompleksowo określa:

• zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
• sposób reagowania pracowników poradni na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy ze strony personelu lub osób bliskich,
• zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem a dzieckiem,
• zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych podczas działań podejmowanych z udziałem dziecka,
• zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.

4. Polityka poradni jest opublikowana na stronach internetowych i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

Standard II

PERSONEL: EDUCO Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

1. Przy rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz szczegółowo sprawdzane są ich referencje.
2. Poradnia uzyskuje o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Krajowego Rejestru Karnego, ewentualnie uzyskuje oświadczenia od poszczególnych pracowników dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
3. Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu poradni z dziećmi. Wskazują one, jakie zachowania w instytucji poradni, które są niedozwolone, a jakie pożądane i dopuszczalne w kontakcie z dzieckiem.
4. Poradnia zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację dotyczącą ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz udzielania wsparcia w sytuacjach zagrożenia w zakresie:

• rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
• procedur interwencyjnych w przypadku podejrzeń dotyczących krzywdzenia dzieci,
• odpowiedzialności prawnej poszczególnych pracowników poradni zobowiązanych do podejmowania działań interwencyjnych, uruchamianej
• w sytuacji zaniechania swoich obowiązków,
• podejmowanych działań związanych z procedurą "Niebieskie Karty" (procedura „Niebieskie Karty” w załączeniu).

5. Cały personel poradni pracujący z dziećmi oraz ich rodzicami/opiekunami jest przygotowany, by edukować:

• dzieci na temat ich ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
• rodziców/opiekunów na temat wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz sposobów chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

6. Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje.

Standard III

PROCEDURY: W EDUCO Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka

1. Poradnia wypracowała procedury, które określają dokładnie, krok po kroku, jakie działania należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu poradni, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.
2. Poradnia dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (takich jak policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom oraz rodzicom.
3. W poradni wyeksponowane są w sposób widoczny dla dzieci i ich rodziców informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard IV

MONITORING: EDUCO Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci

1. Przyjęta polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest weryfikowana – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
2. W ramach weryfikacji polityki poradnia konsultuje prawidłowość podejmowanych działań z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',