§1

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 tekst jednolity (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

2. Pracownicy poradni mają obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przez nieuprawnionym dostępem.

§2

1. Poradnia, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

2. Pracownikowi poradni nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmować, fotografować, nagrywać głos dziecka) oraz go publikować bez zgody opiekuna prawnego dziecka.

§3

1. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

2. W celu uzyskania zgody, o której mowa, pracownik Poradni może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić sposób uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych do kontaktu z opiekunem dziecka bez jego wiedzy i zgody. 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie jakiś szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda pisemna rodzica/opiekuna prawnego nie jest wymagana.

'poradnia psychologiczno-pedagogiczna', 'poradnia dla dzieci', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci', 'gimnastyka korekcyjna', 'gimnastyka dla dzieci', 'rehabilitacja', 'szkoła rodzenia', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży', 'warsztaty dla rodziców', 'szkoła dla rodziców', 'mediacje', 'poradnictwo zawodowe', educo,'centrum rozwoju dziecka', 'centrum educo', 'centrum educo Tychy' , 'educo Tychy', PPP, 'PPP Tychy' Poradnia, 'Poradnia psychologiczno pedagogiczna Tychy', 'poradnia Tychy', 'poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tychy', 'poradnia dla dzieci Tychy', 'zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Tychy', 'gimnastyka korekcyjna Tychy', 'gimnastyka dla dzieci Tychy', 'rehabilitacja Tychy', 'szkoła rodzenia Tychy', 'gimnastyka dla kobiet ciężarnych Tychy', 'gimnastyka dla kobiet w ciąży Tychy', 'warsztaty dla rodziców Tychy', 'szkoła dla rodziców Tychy', 'mediacje Tychy', 'poradnictwo zawodowe Tychy',